Рискът от загуба на фертилитет и възможностите за неговото съхраняване трябва винаги да бъдат обсъждани с лекуващия Ви лекар, когато е налице заболяване, чийто ефект води до увреждане на репродуктивните Ви възможности или чието лечение може да ги застраши.

През последното десетилетие все повече се говори за запазване на фертилитета при мъжете и жените със заболявания, чието влияние или лечение поставя в риск репродуктивните възможности. В редица страни се публикуват препоръки, насърчаващи лекарите да информират пациентите си за ефекта от лечението върху репродуктивните им възможности. Диалогът за запазване на фертилитет трябва да се проведе на възможно най-ранен етап, в оптималния случай веднага след поставяне на диагнозата и преди да е стартирало съответното лечение.

При автоимунни и ревматоидни заболявания, които застрашават фертилитета, се извършва процедура по замразяване на сперматозоиди.

Замразяване на сперматозоиди

Замразяването на сперматозоиди е утвърден и доказан метод за съхраняване на фертилитет при мъжете. Това е рутинна процедура, която е възможно да се прилага при всеки мъж в репродуктивна възраст, при когото предстои терапия за увреждащо фертилитета лечение на автоимунно или ревмтоидно заболяване, независимо от това има ли непосредствени планове за възпроизводство или не. Препоръчително е специалистите да не изключват желанието за запазване на фертилитет и у по-възрастните мъже с оглед на тенденцията за по-късно реализиране на репродуктивните планове и нарастване на честотата на разводите и създаването на потомство от второ семейство.

Замразяването на сперматозоиди е рутинна практика в асистираната репродукция и се провежда бързо, без хормонални подготовки. При влошени параметри на спермограмата се препоръчва повторение от няколко замразявания през 2-3 дни.

В случаите, когато спонтанното отделяне на еякулат е невъзможно, се прибягва до прилагането на инвазивни хирургични техники, като микрохирургична тестикуларна спермална екстракция (микро TESE) или микрохирургична епидидимална спермална аспирация (MESA).

Как се замразяват сперматозоиди?

Семенната течност се набавя чрез мастурбация в стерилен контейнер в помещение, специално предвидено за процедурата, в непосредствена близост до андрологичната лаборатория, където пробата ще бъде обработена и подготвена за замразяване.

Така съхранените сперматозоиди на по-късен етап могат да бъдат размразени и използвани за ин витро оплождане на яйцеклетки.

ВАЖНО! Не забравяйте да съобщите на лекуващия Ви лекар какви са репродуктивните Ви планове, за да бъдат предприети стъпките по съхраняване на фертилитета Ви своевременно. Вашият лекуващ лекар ще Ви насочи за консултация към андролог, уролог или репродуктивен специалист, за да бъдете информиран подробно относно рисковете за фертилитета Ви и възможностите за неговото съхраняване.