Вече сте взели важно и отговорно решение за своето репродуктивно здраве, което предстои да реализираме заедно. Затова не се страхувайте да задавате въпроси. Смелият човек е знаещият човек.

За да се чувствате уверена и спокойна по време на процедурата по извличане, замразяване и съхранение на яйцеклетки в болница „Надежда“, изготвихме този пътеводител, указващ нейните отделни етапи. Още в началото искаме да уточним, че всеки случай е строго индивидуален и е твърде възможно процедурата, през която минавате, да се различава от това, през което преминава друга жена или което ще прочетете тук. Всичко, което Ви предстои, ще бъде подробно разясняванo при срещите с Вашия лекар.

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОЦЕДУРАТА

Подаване на заявка за първичен преглед

Когато Вашият лекар Ви информира и насочи за процедура по замразяване на яйцеклетки преди започване на лечение на основното Ви заболяване, първо е необходимо да попълните тук, в сайта zapazi.me, в секция „Запази час“ своята заявка за среща с репродуктивен специалист. След като медицински съвет разгледа Вашата заявка, сътрудник от болница „Надежда“ ще се свърже с Вас с предложение за ден и час за посещение при нас. в „Надежда“, като прикачите всички документи, свързани със заболяването Ви до този момент (епикриза с хистологичен резултат, ако сте с онкологично или онкохематологично заболяване; документ от консултация с имунолог или ревматолог при автоимунни и ревматоидни заболявания; документ от консултация с акушер-гинеколог при гинекологични заболявания). Заявката Ви за първичен преглед ще бъде обработена от лекарска комисия, след което служителите от кол центъра на „Надежда“ ще се свържат с Вас в най-кратък срок с предложение за ден и час за първичен преглед.

Първичен преглед, изследвания и консултация за уместност на процедурата

 • В деня за преглед е необходимо да носите със себе лична карта, с която ще се регистрирате като наш пациент на „Регистратура“. Администраторът ще Ви предостави талон за преглед, на който е отбелязано името на лекаря и текущия номер, под който фигурирате в графика му. Такъв талон ще получавате при всяко посещение на кабинет.
 • Ако разполагате с резултати от допълнително правени изследвания, епикризи от предходно лечение и операции, е желателно да ги носите със себе си при първото си посещение в „Надежда“.
 • Преди да се пристъпи към процедурата по извличане и за­мра­­­­зя­ва­не на яйцеклетки, първо ще бъ­де направена оцен­ка на яйчниковия Ви резерв и ще бъ­дат от­хвър­­лени евен­туални про­тиво­пока­за­ния за из­­вър­ш­ва­­не на стимулация на яйч­ни­ци­те и/или фо­ли­кул­ярна пункция. Оценката на яйчниковия резерв се извършва от аку­­­шер-гинеколог от нашия сектор по Репродуктивна ме­ди­­­ци­на и включва анамнеза, акушеро-гинекологичен пре­­­глед с ул­тра­звуково изследване на яйчника и хормонални из­след­вания, кои­то дават информация за яйчни­ко­ва­та функция. Хормоналните изследвания проверяват стойностите на определени хормони в конкретен ден от ци­къла Ви. Най-често това са лутеинизиращ хормон (LH), фо­ли­­ку­ло-сти­­му­ли­ращ хор­мон (FSH) и естрадиол (Е2), из­след­ва­ни на 2-3 ден от цикъла. Възможно е лекарят Ви да на­зна­чи из­след­­ва­ния и на дру­ги хормони, напр. анти-Мю­ле­ров хор­мон (АМH). За цел­та ще Ви бъде взе­та ве­ноз­на кръв в Клинична лаборатория, която се намира на партерния етаж на болницата. Преди да посетите лабораторията трябва да регистрирате посещението си на Регистратура.
 • Важно е да съобщите на лекаря си всички настоящи и ми­на­ли заболявания, както и приемани медикаменти, за­­­щото те мо­гат да окажат влияние върху протичането и резултатите от про­це­дурата или да я направят про­ти­во­по­ка­зана. По пре­ценка на ле­ка­ря могат да Ви бъ­дат наз­на­­че­ни до­пъл­­ни­тел­ни из­след­ва­ния и кон­сул­тации с дру­ги медицински специалисти. В зависимост от получените резултати от ултра­зву­ко­вия пре­глед и хормоналните изследвания, както и от до­пъл­­ни­тел­ните изследвания и консултации (ако са про­веж­­дани такива), ще Ви бъ­де из­­дадено заключение за съ­сто­я­­нието на яйчниковия Ви ре­зерв и уместността на про­це­дурата по съхранение на яй­це­клетки.
 • Ако изследванията потвърдят добър яйч­ни­ков ре­зерв и нормален прогнозен брой събрани яйцеклетки, с Вас ще бъ­­де обсъдено започване на про­це­ду­ра­та. Ако из­след­ва­ния­та сочат намален яйч­ников ре­зерв, ще бъ­­де об­съ­де­на вероят­ност­та да бъ­дат събрани по-ма­лък брой яйце­клет­ки и риска да бъ­дат с по-ниска сте­пен на год­­­ност за за­мра­зя­ва­не и бъдеща упо­тре­ба, и заед­но с ле­­ка­ря ще взе­мете решение дали да стар­тирате про­­це­ду­ра. В слу­чай че из­следванията со­чат, че яйчниковият Ви резерв вече е из­чер­пан, ще бъ­де­те консултирана за други въз­мож­но­сти за ро­ди­тел­ст­во, като из­полз­ва­­­не на яйце­клет­ка, дарена от друга жена, или оси­но­вя­ва­не.
 • След като прегледът приключи е необходимо да запишете час за следващото си посещение в „Надежда“. В кой ден точно трябва да дойдете отново в болницата ще бъде определено от Вашия лекар. Необходимо е да изискате от администратора код за онлайн достъп до лабораторни Ви резултати.

ЗАПОЧВАМЕ! СТИМУЛАЦИЯ

Стимулацията е ключов етап от процедурата по добиване, замразяване и съхранение на яйцеклетките. Тя има за цел да предизвика растежа на повече фоликули посредством стимулирането на яйчниците с висококачествени хормонални препарати, прилагани по различни схеми (т.нар. протоколи за стимулация), съобразени с Вашите индивидуални показатели и здравен статус . За Вас ще бъде избран та­къв про­то­кол за сти­му­ла­ция, за кой­то се очаква с ми­ни­мал­ни до­зи ме­ди­ка­мен­ти да бъде получен опти­ма­лен брой зре­ли яй­це­­клетки.

Ако сте с онкологично заболяване, стимулацията Ви ще бъде прецизирана от Вашия специалист по репродуктивна медицина, като ще бъдат включени и медикаменти, които да понижават естрогенните нива в организма, независимо от вида на тумора.

 • На този етап е важно да се запознаете обстойно с „Информираното съгласие“, приложено към Вашите документи. То подробно описва процеса по извличане, замразяване и съхранение на яйцеклетки и е необходимо да бъде разписано от Вас, като потвърждение, че сте информирана за процедурата. Документите се предават в Манипулационна.
 • Някои медикаменти за стимулация се приемат под фор­­­мата на таблетки, но по-голямата част от тях се по­ста­­вят ка­то еже­днев­ни подкожни ин­жек­ции. В за­ви­си­мост от протокола про­­дъл­­­жи­тел­ност­та на сти­му­лацията мо­же да бъде от 8 до 10 дни. В този период развитието на фо­ли­­ку­ли­те в яйч­ниците Ви ще бъде про­­сле­дя­вано с редовни ул­т­ра­зву­­ко­ви прегледи и кръвни изследвания, като ще се на­ла­га да посе­ща­вате кли­­никата всеки ден или през ден. За графика на посещенията Ви в клиниката ще бъдете уведомявана своевременно от Вашия лекуващия лекар или от дежурна акушерка в Манипулационна.
 • След назначаване на медикаментите за стимулация, в Манипулационна ще Ви очаква акушерка, която ще постави първата инжекция. Тя ще Ви даде инструкции кога трябва да бъдат поставени следващите инжекции и кога да дойдете в клиниката за проследяване на резултатите от стимулацията. Ако желаете да поставяте сама вкъщи инжекциите, ще бъдете подробно инструктирана за това. В случай че предпочитате това да се случва при нас, може да разчитате на съдействие от нашия екип в Манипулационна.
 • Вашият прогрес в стимулацията ще бъде внимателно мониториран, докато яйцеклетките до­стигнат определена сте­пен на зрялост, видна от размерите на фо­ликулите и стой­но­сти­те на хор­мо­ните, които ще бъдат из­след­­­ва­ни при Вас по вре­ме на проследяването. Когато този момент настъпи, ще бъде насрочена дата за пункция – процедурата, при която се извличат яйцеклетките. Два дни преди пункцията ще Ви бъде поставена инжекция с ЧХГ (човешки хорионен гонадотропин), която помага на яйцеклетките в тяхното финално развитие и „таймира“ овулацията Ви. Инжекцията се поставя мускулно, в точно определен час, от дежурна акушерка в Манипулационна. Ако нямате възможност да дойдете в болницата, инжекцията ще Ви бъде предоставена и може да бъде поставена в друго лечебно заведение на удобно за Вас място.
 • При някои жени яйчниците не отговарят адекватно на при­ложената стимулация. В резултат на това броят на по­­лучените яйцеклетки е възможно да бъде по-малък от очак­­ва­ния, и до­ри такива да не бъдат из­вле­че­ни. Сти­му­ла­цията мо­же да бъде прекратена по пре­цен­ка на ле­­каря, ако яйчниците Ви не отговарят по очак­вания начин.

Нашите препоръки: По време на стимулация се препоръчва да не вдигате тежки предмети, да избягвате физическите натоварвания, сексуални контакти и да редуцирате заниманията със спорт. Повече за този етап от процедурата може да научите от „Информираното съгласие“.

„Дежурна линия“: Нашият екип ще Ви предостави номер „Дежурна линия“ за връзка с кабинет „Манипулационна“. Ако по време на стимулацията почувствате дискомфорт, болка или се появят симптоми, които Ви притесняват, задължително ни потърсете или елате своевременно в болницата за консултация.

ПУНКЦИЯ

Пункцията е манипулация, при която се събират яйце­клет­­ките от фоликулите, образувани в яйчниците Ви в ре­зул­тат от про­ве­де­на­­та стимулация.

 • Събирането на яйцеклетките става чрез извличане на теч­­ност­та от всеки отделен фоликул с помощта на спе­циал­на игла, коя­то се въвежда под постоянен ултра­зву­ков кон­т­рол през вла­га­ли­ще­то след щател­но­то му са­ни­ра­не. Ма­ни­пу­лацията е крат­ко­трайна (око­ло 10-15 ми­нути), и се провежда под крат­­ка венозна ане­сте­зия, на­зна­че­на след консул­та­ция с анестезиолог. Съ­бра­на­та фоли­ку­ляр­на течност се предава на екип ем­брио­ло­зи, кои­то незабавно установяват извлечените яй­це­­­клет­ки под ми­кро­скоп и регистрират броя им.
 • Обик­но­вено броят на фо­ликулите служи като отно­си­те­­лен ориен­тир за очак­ва­ния брой яйцеклетки, но при по­ве­че­то же­ни тези числа не съвпадат едно с друго. Въз­мож­но е както да бъ­дат извлечени по­ве­че яйцеклетки (по­ра­ди до­уз­­ря­ва­нето на един или по­вече фоликули в ча­со­ве­те от последния преглед до пунк­цията; поради не­до­бра ви­ди­мост на яйчника под ултразвук), така и да се съ­бе­­рат по-мал­ко (не всички фоликули съдържат зре­ли яй­це­­клет­ки). Ма­кар и ряд­ко, е въз­мож­но да не бъдат извлечени ни­ка­кви яйце­клет­ки (т.нар. синдром на празния фо­ли­кул).
 • След пункцията ще прекарате няколко часа под ме­ди­цин­­ско на­блюдение, след което ще бъдете освободена от болницата. Препоръчваме да бъдете придружавана при напускане на болницата, ка­то в същия ден не е желателно да шо­фи­рате или да се връ­щате на работното си място. При желание от твоя страна може да ти бъде издаден болничен лист за до 5 календарни дни.

Какво е важно да направите в деня преди пункция:

 • В деня преди пункцията трябва да спрете приема на храна и течности в 21:00 ч. На самата процедурата трябва да бъдете „гладна и жадна“.
 • Погрижете се за своя тоалет (отстранете интимното окосмяване). Избягвайте прилагането на козметични продукти като гелове и лосиони за тяло, силни парфюми, лак за нокти.
 • Ангажирайте Ваш близък да Ви придружи до болницата. Така ще се чувствате по-спокойна и уверена.

В деня на пункцията:

В МБАЛ„Надежда“ пункциите се изпълняват сутрин.

Препоръчително е поне 15 минути преди определения Ви за процедурата час да дойдете в болницата, за да се финализират административни процедури, ако това се налага.

На Регистратура ще получите необходимите указания къде да изчакате преди манипулацията. Обикновено това става пред кабинет 24 (партерен етаж).

Къде се извършват пункциите:

Пункциите в МБАЛ „Надежда“ се извършват в три отделни специализирани помещения, които се намират на етаж 1 (с ограничен достъп), в непосредствено съседство до Ембриологична лаборатория.

Санитар ще Ви придружи до етажа, като преди това ще трябва да приберете личните си вещи и дрехи (включително бельо, обувки) в индивидуален гардероб, който се заключва.

В залата за пункции ще бъдете с калцуни, шапка и болничен халат за еднократна употреба.

Преди процедурата препоръчваме пикочният мехур да бъде празен. Стаята, където ще изчакате за пункция, разполага със санитарен възел.

По време на пункция:

Екипът, който ще бъде заедно с Вас по време на процедурата, включва:

 • Вашия акушер-гинеколог, който ще извърши пунктирането на фоликулите;
 • Анестезиолог-реаниматор, който ще постави упойката и ще следи жизнените Ви показатели;
 • Акушерка и анестезиологична сестра;
 • Ембриолог.

След процедурата

След процедурата е възможно да имате леко кървене и да чувствате тежест и болки, подобни на тези при менструация. Докато сте под наблюдение и премине ефектът от упойката, Ембриологична лаборатория ще изготви информация за това колко яйцеклетки са извлечени. Тя ще Ви бъде съобщена от лекаря, извършил пункцията, заедно с указания за това как да процедирате, след като се приберете вкъщи.

Важно:

Пункцията на фоликули е минимално инвазивна процедура, но макар и много рядко, тя носи своите рискове. Те са описани в „Информираното съгласие“, с което предварително трябва да се запознаете.

Важно е да следите за нежелани реакции след манипулацията и да ни уведомите своевременно за тях. Ако след пункцията имате силни болки, обилно кървене, повръщане, световъртеж и припадъци, незабавно се обадете на дежурен номер 0884 700 704 или елате в болницата.

Винаги ни информирайте своевременно, ако възникнат симптоми, които Ви притесняват.

В деня след пункцията:

В деня след процедурата очаквайте обаждане от Ембриологична лаборатория. Нашите ембриолози ще Ви уведомят за крайния резултат от процедурата: колко яйцеклетки са извадени, колко от тях са били зрели, колко от тях са замразени успешно. Те ще Ви информират и кога може да бъде подписан договорът за замразяване на яйцеклетки.

ФИНАЛ! ДОГОВОРЪТ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ

Той регламентира отговорностите на лечебното заведение относно съхранението на репродуктивните клетки, както и правата и задълженията на пациента, свързани със сроковете за съхранение, условията за ползване, финансовите ангажименти.

 • Договорът за замразяване и съхранение на яйцеклетки трябва да бъде подписан, след като от Ембриология са потвърдили броя на замразените яйцеклетки.

 • Предварително трябва да решите за какъв период от време желаете да съхраните своя репродуктивен материал – за 1, 3 или 5 години.

 • Договорът се подготвя от наш администратор, получава се заверен на сектор „Информация” или на „Регистратура”, сектор 5 (намира се до КАСА) всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.

 • Заедно с договора ще получите и доклад от Ембриологична лаборатория относно процедурата по замразяване на яйцеклетките. Той удостоверява колко яйцеклетки са извадени, колко от тях са били годни за замразяване и колко са замразени успешно.

  За повече информация относно договорите за замразяване на яйцеклетки: : тел. 0887 701 927 или на e-Mail: embriologia@invitro-bg.com

С това Вашата процедура по извличане, замразяване и съхранение на яйцеклетки завършва. Надяваме се заедно да преминем успешно и най-вече с доверие през нея! В името на една запазена НАДЕЖДА!