Рискът от загуба на фертилитет и възможностите за неговото съхраняване трябва винаги да бъдат обсъждани с лекуващия Ви лекар, когато е налице заболяване, чийто ефект води до увреждане на репродуктивните Ви възможности или чието лечение може да ги застраши.

През последното десетилетие все повече се говори за запазване на фертилитета при мъжете и жените с онкологични заболявания, като в редица страни се публикуват препоръки, насърчаващи лекарите да информират пациентите си за ефекта на противотуморното лечение върху репродуктивните им възможности. Диалогът за запазване на фертилитет трябва да се проведе на възможно най-ранен етап, в оптималния случай веднага след поставяне на диагнозата и преди да е стартирало противотуморното лечение.

При мъжете във възрастовия диапазон между 20 и 40 години ракът на тестиса е едно от най-честите онкологични заболявания. Обикновено в тази възрастова категория попадат мъже, които към момента на диагнозата все още не са реализирали репродуктивните си планове, поради което е необходимо своевременно да бъдат информирани относно рисковете за фертилитета им. Съществуват убедителни научни данни за наличието на връзка между репродуктивните проблеми при мъжа и повишен риск от развитие на заболяванието. Поради тази причина при някои пациенти с рак на тестиса липсва спонтанна еякулация, установява се азооспермия (липса на сперматозоиди в еякулата) или отделеният еякулат не съдържа достатъчно количество сперматозоиди, които да бъдат успешно замразени и използвани при ин витро оплождане впоследствие. В подобни случаи се прибягва до прилагането на инвазивни хирургични техники, като микрохирургична тестикуларна спермална екстракция (микро TESE) или микрохирургична епидидимална спермална аспирация (MESA).

Съществуват следните методи за съхраняване на фертилитета:

  • Замразяване на сперматозоиди;
  • Замразяване на тестикуларна тъкан.

Общото между двата вида процедури е, че трябва да бъдат проведени във времевия диапазон между момента на поставяне на диагнозата на онкологичното заболяване и началото на противотуморното лечение. В кой момент е необходимо да започне лечението Ви може да определи единствено лекуващият Ви лекар, затова е необходимо плановете за съхраняване на фертилитета да бъдат обсъдени с него непосредствено след поставяне на диагнозата и при съставяне на плана за Вашето лечение. Процедурата по съхраняване на сперматозоиди не отнема време сама по себе си и ако своевременно потърсите консултация за съхраняване на фертилитета, не съществува риск началото на лечението да бъде забавено.

ВАЖНО! Понастоящем замразяването на тестикуларна тъкан не попада сред утвърдените дейности, обхванати от Медицинския стандарт по асистирана репродукция. В случаите, в които това е единствена опция за съхраняване на фертилитета, такава процедура би могла да се предприеме като част от клинично изпитване или одобрен експериментален протокол от комисия по етика.

Замразяване на сперматозоиди

Замразяването на сперматозоиди е утвърден и доказан метод за съхраняване на фертилитет при мъжете. Това е рутинна процедура, която е възможно да се прилага при всеки мъж в репродуктивна възраст, при когото предстои противотуморна терапия, независимо от това има ли непосредствени планове за възпроизводство или не. Препоръчително е специалистите да не изключват желанието за запазване на фертилитет и у по-възрастните мъже с оглед на тенденцията за по-късно реализиране на репродуктивните планове и нарастване на честотата на разводите и създаването на потомство от второ семейство.

Замразяването на сперматозоиди е рутинна практика в асистираната репродукция и се провежда бързо, без хормонални подготовки. При влошени параметри на спермограмата се препоръчва повторение от няколко замразявания през 2-3 дни.

В случаите, когато спонтанното отделяне на еякулат е невъзможно, се прибягва до прилагането на инвазивни хирургични техники, като микрохирургична тестикуларна спермална екстракция (микро TESE) или микрохирургична епидидимална спермална аспирация (MESA).

Как се замразяват сперматозоиди?

Семенната течност се набавя чрез мастурбация в стерилен контейнер в помещение, специално предвидено за процедурата, в непосредствена близост до андрологичната лаборатория, където пробата ще бъде обработена и подготвена за замразяване.

Така съхранените сперматозоиди на по-късен етап могат да бъдат размразени и използвани за ин витро оплождане на яйцеклетки.

ВАЖНО! Не забравяйте да съобщите на лекуващия Ви лекар какви са репродуктивните Ви планове, за да бъдат предприети стъпките по съхраняване на фертилитета Ви своевременно. Вашият онколог ще Ви насочи за консултация към андролог, уролог или репродуктивен специалист, за да бъдете информиран подробно относно рисковете за фертилитета Ви и възможностите за неговото съхраняване.

Замразяване на тестикуларна тъкан

Запазването на сперматозоиди при момчета, при които още не е настъпил пубертет, е истинско предизвикателство пред медицината. Препоръчителен подход е да се направи опит за екстракция на сперматозоиди, стволови клетки и сперматогонии, които да се замразят отделно от тъканта. Друг възможен метод е протектирането на половите жлези посредством хормонотерапия, но различни проучвания представят противоположни резултати по отношение на ефективността му, особено при високодозовата химиотерапия, която се ползва при някои заболявания.

Освен вече посочените методи, съществува и още една процедура за съхраняване на фертилитета при момчета, при които още не е настъпил пубертет – запазване на тестикуларна тъкан, която след приключване на химио- и лъчетерапията може да бъде реимплантирана. Подобно на замразяването на яйчникова тъкан, тази процедура се счита все още за експериментална и в България към момента не може да бъде извършена, тъй като не е регламентирана в нормативната уредба.

ВАЖНО! Тестикуларна тъкан не се замразява при пациенти с лимфоми и левкемия поради възможната ѝ контаминация с туморни клетки.