Консенсусно решение

Запазване на фертилитета и репродуктивната способност при болни, на които предстои гонадотоксична терапия. Бременност и гонадотоксична терапия – препоръки за поведение в зависимост от диагнозата.

 

Пълен текст на Консенсусното решение, разработено и прието на 19.01.2017 г. от интердисциплинарна експертна група в състав:

Доц. Д-р Даниела БАЛТАДЖИЕВА, МБАЛ Надежда

Проф. Д-р Драган БОБЕВ, СБАЛДОХЗ – София

Д-р Любомир БОЙЧЕВ, МЦ Св. Иван Рилски - Тутракан

Д-р Румен ВЕЛЕВ, ВСАГБАЛ Шейново

Проф. Д-р Григор ГОРЧЕВ, МУ Плевен

Проф. Д-р Лилия ГОЧЕВА, УМБАЛ Царица Йоанна

Проф. Д-р Жанет ГРУДЕВА, МУ Пловдив

Проф. Д-р Виктор ЗЛАТКОВ, МУ София

Проф. Д-р Здравко КАМЕНОВ, МУ София

Доц. д-р Емил КОВАЧЕВ, МУ Варна

Проф. Д-р Златимир КОЛАРОВ, МБАЛ Св. Иван Рилски

Проф. Д-р Явор КОРНОВСКИ, МУ Варна

Доц. Д-р Иван КОСТОВ, ПСАГБАЛ Св. София

Д-р Елисавета КРЪСТЕВА, СБАЛОЗС София-град

Д-р Здравко МИНЕВ, МБАЛ Селена - Пловдив

Доц. Д-р Иглика МИХАЙЛОВА, СБАЛО – София

Д-р Марина МИХОВА, МБАЛ Надежда

Доц. д-р Симеон МОНОВ, МБАЛ Св. Иван Рилски

Проф. Д-р Асен НИКОЛОВ, МУ София

Д-р Георги НИКОЛОВ, МЦ Репробиомед - София

Д-р Боян ПАВЛОВ, МБАЛ Надежда

Д-р Георги СТАМЕНОВ, МЦ Надежда Репродуктив София

Д-р Маргарита ТАУШАНОВА, МБАЛ Надежда

Проф. Д-р Константа ТИМЧЕВА, МБАЛ Надежда

Доц. Д-р Савина ХАДЖИДЕКОВА, МУ София

Доц. Д-р Евгений ХАДЖИЕВ, МУ София

Проф. Д-р Искра ХРИСТОЗОВА, СБАЛДОХЗ - София

Доц. Д-р Иван ЩЕРЕВ, МУ Варна

Д-р Мария ЮНАКОВА, МК Д-р Щерев - София

Въведение » I. ЗАПАЗВАНЕ НА ФЕРТИЛИТЕТА И РЕПРОДУКТИВНАТА СПОСОБНОСТ ПРИ БОЛНИ, НА КОИТО ПРЕДСТОИ ГОНАДОТОКСИЧНА ТЕРАПИЯ » 1. Основни принципи » 2. Задължения на тесните специалисти, участващи в обсъждането » 3. Възможности за съхраняване на фертилитета при жени и момичета » 3.1. Транспозиция на яйчниците » 3.2. Замразяване на зрели ооцити » 3.3. Замразяване на ембриони » 3.4. Замразяване на яйчникова тъкан » 3.5. Замразяване на незрели яйцеклетки » Общи бележки по т. 3 » II. БРЕМЕННОСТ И ГОНАДОТОКСИЧНА ТЕРАПИЯ – ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДИАГНОЗАТА » А. ПРИ ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ » 1. Епидемиология, диагностика, основни принципи » 2. Комплексно лечение по локализации » 2. 1. Рак на маточната шийка » 2.2. Рак на млечната жлеза » 2.3. Лимфоми » 2.4. Левкемии » 2.5. Малигнен меланом » 2.6. Мекотъканни саркоми » 2.7. Епителен овариален карцином » 2.8. Герминативноклетъчни яйчникови тумори » 2.9. Недребноклетъчен белодробен карцином » 3. Поведение при установяване на бременност по време на системно противотуморно лечение » Б. ПРИ АВТОИМУННИ БОЛЕСТИ » 1. Основни принципи » 2. Поведение при бременност и АИБ » 3. Лечение на автоимунни болести при бременност » Таблица 1. Лекарствени средства, използвани в лечението на АИБ, и техният ефект при бременност и кърмене: » АПЕНДИКС 1. ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕДАВАНЕТО НА НАСЛЕДСТВЕНИ РАКОВИ СИНДРОМИ С ВИСОКА ПЕНЕТРАНТНОСТ В ПОТОМСТВОТО ЧРЕЗ ПРЕДИМПЛАНТАЦИОННА ГЕНЕТИЧНА ДИАГНОСТИКА » Епидемиология, основни принципи, диагностика » Таблица 2. Наследствени ракови синдроми с висока пенетрантност » Генетично тестване за търсене на наследствени мутации за злокачествено заболяване » Предимплантационна генетична диагноза » Медико-генетично консултиране » Поведение при пациент с вероятен наследствен раков синдром » ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ » Подписано: »

Въведение

Необходимостта от утвърждаване на правила /алгоритъм/ за поведение при болни, на които предстои гонадотоксична терапия, както и при бременни със заболявания, налагащи провеждане на такава терапия, се обуславя от няколко факта: онкологичната заболяемост нараства непре-къснато; постиженията на съвременната наука увеличиха съществено преживяемостта при определени онкологични заболявания; честотата на онкологичните заболявания нараства с възрастта; налице е тенденция за отлагане на родителството за по-късна възраст, което увеличава риска от възникване на онкологично заболяване. Става дума за изключително сензитивен контингент болни, при който прецизните, научно обосновани решения са съдбовни.
Разчитаме предложеният Консенсус да улесни тесни специалисти, като медицински онколози, лъчетерапевти, специалисти по асистирана репродукция, ревматолози, нефролози и др., при вземане на трудни решения в клиничната практика и постигане на оп¬ти¬ма¬лен терапевтичен ефект при минимална токсичност.

I. ЗАПАЗВАНЕ НА ФЕРТИЛИТЕТА И РЕПРОДУКТИВНАТА СПОСОБНОСТ ПРИ БОЛНИ, НА КОИТО ПРЕДСТОИ ГОНАДОТОКСИЧНА ТЕРАПИЯ

1. Основни принципи

2. Задължения на тесните специалисти, участващи в обсъждането

3. Възможности за съхраняване на фертилитета при жени и момичета

3.1. Транспозиция на яйчниците

3.2. Замразяване на зрели ооцити

3.3. Замразяване на ембриони

3.4. Замразяване на яйчникова тъкан

3.5. Замразяване на незрели яйцеклетки

Общи бележки по т. 3

II. БРЕМЕННОСТ И ГОНАДОТОКСИЧНА ТЕРАПИЯ – ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДИАГНОЗАТА

А. ПРИ ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

1. Епидемиология, диагностика, основни принципи

2. Комплексно лечение по локализации

2. 1. Рак на маточната шийка

2.2. Рак на млечната жлеза

2.3. Лимфоми

2.4. Левкемии

2.5. Малигнен меланом

2.6. Мекотъканни саркоми

2.7. Епителен овариален карцином

2.8. Герминативноклетъчни яйчникови тумори

2.9. Недребноклетъчен белодробен карцином

3. Поведение при установяване на бременност по време на системно противотуморно лечение

Б. ПРИ АВТОИМУННИ БОЛЕСТИ

1. Основни принципи

2. Поведение при бременност и АИБ

3. Лечение на автоимунни болести при бременност

Таблица 1. Лекарствени средства, използвани в лечението на АИБ, и техният ефект при бременност и кърмене:

АПЕНДИКС 1. ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕДАВАНЕТО НА НАСЛЕДСТВЕНИ РАКОВИ СИНДРОМИ С ВИСОКА ПЕНЕТРАНТНОСТ В ПОТОМСТВОТО ЧРЕЗ ПРЕДИМПЛАНТАЦИОННА ГЕНЕТИЧНА ДИАГНОСТИКА

Епидемиология, основни принципи, диагностика

Таблица 2. Наследствени ракови синдроми с висока пенетрантност

Генетично тестване за търсене на наследствени мутации за злокачествено заболяване

Предимплантационна генетична диагноза

Медико-генетично консултиране

Поведение при пациент с вероятен наследствен раков синдром

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ

Подписалите настоящия консенсус специалисти се обединяваме около становището, че мерките за съхраняване на фертилитета при пациенти, на които предстои гонадотоксична терапия, трябва да бъдат задължителна част от лечението им.

Препоръчваме разходите за тези процедури да бъдат покрити с осигурено публично финансиране, независимо дали чрез ЦФАР или друг инструмент, по механизъм, който да гарантира своевременното им планиране и реализиране за всички случаи, за които това е показано.

Препоръчваме актуализиране на Медицинския стандарт по асистирана репродукция по отношение на препоръчителните срокове за съхранение на гамети и ембриони, поне що се отнася до пациенти, за които това е част от мерки за съхраняване на фертилитета по повод предстояща гонадотоксична терапия.

Препоръчваме актуализиране на Медицинския стандарт по асистирана репродукция по отношение на регламентиране на криопрезервацията на яйчникова и тестикулярна тъкан като методи за съхранение на фертилитета, предвид нови данни за повишаване на успеваемостта, както и поради факта, че това е единствена опция за опеделени групи пациенти, вкл. предпубертетни деца.

Така формулираният консенсус отразява научните разбирания и добри медицински практики към настоящия момент. С оглед на напредъка в медицината предлагаме текстът на консенсуса да бъде актуализиран на всеки две години.

гр. София

19 януари 2017 г.

Подписано:

Доц. Д-р Даниела БАЛТАДЖИЕВА, МБАЛ Надежда

Проф. Д-р Драган БОБЕВ, СБАЛДОХЗ – София

Д-р Любомир БОЙЧЕВ, МЦ Св. Иван Рилски - Тутракан

Д-р Румен ВЕЛЕВ, ВСАГБАЛ Шейново

Проф. Д-р Григор ГОРЧЕВ, МУ Плевен

Проф. Д-р Лилия ГОЧЕВА, УМБАЛ Царица Йоанна

Проф. Д-р Жанет ГРУДЕВА, МУ Пловдив

Проф. Д-р Виктор ЗЛАТКОВ, МУ София

Проф. Д-р Здравко КАМЕНОВ, МУ София

Доц. д-р Емил КОВАЧЕВ, МУ Варна

Проф. Д-р Златимир КОЛАРОВ, МБАЛ Св. Иван Рилски

Проф. Д-р Явор КОРНОВСКИ, МУ Варна

Доц. Д-р Иван КОСТОВ, ПСАГБАЛ Св. София

Д-р Елисавета КРЪСТЕВА, СБАЛОЗС София-град

Д-р Здравко МИНЕВ, МБАЛ Селена - Пловдив

Доц. Д-р Иглика МИХАЙЛОВА, СБАЛО – София

Д-р Марина МИХОВА, МБАЛ Надежда

Доц. д-р Симеон МОНОВ, МБАЛ Св. Иван Рилски

Проф. Д-р Асен НИКОЛОВ, МУ София

Д-р Георги НИКОЛОВ, МЦ Репробиомед - София

Д-р Боян ПАВЛОВ, МБАЛ Надежда

Д-р Георги СТАМЕНОВ, МЦ Надежда Репродуктив София

Д-р Маргарита ТАУШАНОВА, МБАЛ Надежда

Проф. Д-р Константа ТИМЧЕВА, МБАЛ Надежда

Доц. Д-р Савина ХАДЖИДЕКОВА, МУ София

Доц. Д-р Евгений ХАДЖИЕВ, МУ София

Проф. Д-р Искра ХРИСТОЗОВА, СБАЛДОХЗ - София

Д-р Мария ЮНАКОВА, МК Д-р Щерев - София

Доц. Д-р Иван ЩЕРЕВ, МУ Варна